Thomas Arild Mølmann. Foto: Privat

–⁠ Reinproblemet i Hammer­fest er i ferd med å bli så stort at folk velger å forlate byen

– Når det gjelder reinplagene i Hammerfest, ser det ikke ut til at reindriftsnæringens brudd på tilsynsplikten blir sanksjonert på noen måte, skriver Thomas Arild Mølmann.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

X
Åpent brev til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Hammerfest by har i lang tid vært plaget av rein som beiter i tettbebygde strøk. De siste 10-15 årene har dette problemet eskalert, og tamrein forvolder skader i private hager, offentlige parker, kirkegårder og barnehager. I tillegg etterlater de seg ekskrementer som kan utgjøre en fare for folkehelsen, spesielt for barn og eldre.

Befolkningen i Hammerfest har rapportert om plagene med tamreinens beiting i tettbebygde områder. Dessverre forverres situasjonen hvert år, og det er ingen synlige tiltak fra reineiernes side for å holde tamreinen ute av byen.Hammerfesting, sentralstyremedlem og fylkestingsrepresentant for Nordkalottfolket, Thomas Arild Mølmann.  Foto: Privat

Det er viktig å minne om at tamreinens beite og opphold i Hammerfest by tidligere har vært behandlet i Norges Høyesterett. I en kjennelse fra 23. oktober 1992 (Rt 1992 1297) fastslår Høyesterett at reindriftsnæringen ikke har beiterett i tettbebygde strøk, inkludert Hammerfest by. Dommen slår også fast at reindriftsnæringen har en tilsynsplikt for sine dyr. Begrepet “vokterplikt” er senere erstattet med “tilsynsplikt” i reindriftsloven § 28, uten at pliktens innhold er endret.

Det er derfor ingen tvil om at reindriftsnæringen ikke har beiterett i Hammerfest by, og at de har en tilsynsplikt også rundt byen. Likevel mangler det sanksjoner når lov og dom ikke overholdes av reindriftsnæringen.

Reindriftsforvaltningen har mulighet til å beordre utdrivelse av rein og pålegge tvangsmulkt. I tillegg har Borgarting lagmannsrett, i en dom fra 28. november 2023 (LB-2023-19877), fastslått at brudd på tilsynsplikten etter reindriftsloven § 28 også kan sanksjoneres med avkortning av rovvilterstatningen til de aktuelle reineierne.

Når det gjelder reinplagene i Hammerfest, ser det ikke ut til at reindriftsnæringens brudd på tilsynsplikten blir sanksjonert på noen måte.

Jeg må derfor spørre Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om det er ønsket politikk at rettsstaten Norge behandler folk ulikt. 

Dommen i Borgarting lagmannsrett gjelder en beitekonflikt mellom to reinbeitedistrikter, der reindriftsforvaltningen sanksjonerte med utdrivelse av rein, tvangsmulkt og avkortning av rovvilterstatning ved brudd på tilsynsplikten. Mens det i Hammerfest ikke sanksjoneres for samme type brudd på tilsynsplikten.

Jeg ber minister Mehl om å gi en juridisk redegjørelse for hvorfor brudd på tilsynsplikten i Hammerfest ikke sanksjoneres, mens det sanksjoneres der det er konflikt mellom reindriftsdistrikter.

Avslutningsvis vil jeg legge til at dette problemet er i ferd med å bli så stort at folk velger å forlate byen. Innbyggerne føler seg rettsløse og overkjørt av en næring som tilsynelatende er fritatt for plikter og regelverk.

Problemet fører også til mange ytringer i sosiale medier, rundt kafebord og i private hjem, noe som er urovekkende ikke bare for lokalsamfunnet, men også for de reindriftsutøverne som forholder seg til lover og regler og som har god dialog med lokalsamfunnene de operer i.

Thomas Arild Mølmann
Hammerfesting, sentralstyremedlem og fylkestingsrepresentant for Nordkalottfolket

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.