Sigurd Kvammen Rafaelsen, leder i Finnmark Ap.

–⁠ Fremtidens fiskeripolitikk

– Velferden i Norge er bygd opp gjennom rettferdig fordeling av verdiene som skapes gjennom bærekraftig ressursbruk. Fisken har vært i en særstilling i den nordlige delen av landet og særlig som grunnlag for samfunn og kultur, skriver Sigurd Kvammen Rafaelsen i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Finnmark Arbeiderparti har gjennom fiskeripolitikken kjempet for at nærheten til ressursen skal skape arbeid, verdier og velferd i samfunnene langs kysten. Det er viktig at ressursene som er tilgjengelig gir lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping. Dette er også formålet med Havressursloven som må legges til grunn i den framtidige kvote- og fiskeripolitikken.

Velferden i Norge er bygd opp gjennom rettferdig fordeling av verdiene som skapes gjennom bærekraftig ressursbruk. Fisken har vært i en særstilling i den nordlige delen av landet og særlig som grunnlag for samfunn og kultur. 

Bærekraftig forvaltning i fiskeri handler om alle aspekter fra høsting av marine ressurser til ferdig produkt hos forbruker. Ved høsting av marine ressurser er det liten tvil om at det er mer bærekraftig å høste med kystnært fiske.

Finnmark Arbeiderparti mener at en større andel av fiskeressursene må overføres til fartøy som fisker og lander sin fangst lokalt hvor den blir bearbeidet av lokal fiskeindustri. Slik sikrer vi levende lokalsamfunn i et bærekraftig perspektiv. 

Finnmark Arbeiderparti er tilfreds med retningen i regjeringens kvotemelding og vi mener at den leverer på Hurdalsplattformens målsettinger om å sikre forutsigbarhet for fiskerinæringen og bidra til å sikre bosetting i kystsamfunn.

Ettersom vår lokale fiskeflåte utelukkende består av kystfartøy er det avgjørende viktig for oss at kystflåten sikres godt og forutsigbart driftsgrunnlag og kvotemeldingen bidrar til dette

I kvotemeldinga foreslår regjeringen å gjeninnføre den såkalte trålstigen som fordelingsmekanisme, samtidig som kvotene til fartøy i åpen gruppe skal belastes totalkvantumet før kvotefordeling mellom havgående- og kystfartøy. Begge disse grepene er med på å styrke kystflåtens driftsgrunnlag og mulighet for lønnsomhet. 

Finnmark Arbeiderparti setter som en forutsetning at det i det videre arbeidet gjennomføres konsekvensanalyser som viser hvordan de foreslåtte tiltakene i kvotemeldingen vil påvirke fiske og bosetting. Vi mener at i dette arbeidet må man også se på hvordan sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur i tråd med Havressursloven §7 og §11.

I oppfølgingen må det også komme tydeligere fram hvilke løsninger man ønsker for landindustrien og trålernes plikter for å følge opp Havressurslovens formål. Det er videre viktig at NOU 2008:5 Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark følges opp slik sannhets og forsoningskommisjonen og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har anbefalt.

Finnmark Arbeiderparti støtter regjeringens forslag om å videreføre kystfiskeordningen med en fast avsetning fra toppen av den nasjonale kvoten av torsk nord for 62 grader. Avsetningen sikres med en fast nedre grense. Samtidig ønsker vi at dagens avsetning på 3000 tonn økes. 

Kystflåten og særlig de minste flåtegruppene som åpen gruppe prioriteres for å sikre rekruttering og aktivitet langs kysten. Vi støtter regjeringens syn om at det er uheldig at fartøygruppen under 11 meter i lukket gruppe har fått en stadig mindre andel av kvotene og at dette burde rettes opp i. Fartøygruppen under 11 meter utgjør i dag en betydelig del av det materielle grunnlaget for samisk kultur.

Finnmark Arbeiderparti har gjennom arbeidet med kvotemeldingen sett at man kan oppnå uønskede samfunnsmessige effekter og negative rekrutterings effekter ved å flytte kvoter direkte fra strukturkvoter til grunnkvote.

Det flyttes da fra en strukturkvote som skal falle tilbake til fellesskapet (hjemfall til staten etter gitt tid), og over til en evigvarende kvote (grunnkvote). Gitt at alt annet er likt (pris og kvantum) så vil dette øke terskelen til neste generasjon fiskere å komme seg inn i fiskerinæringen. Dette fordi en grunnkvote (evigvarende kvote) har en større markedsverdi enn en strukturkvote med hjemfall etter gitt tid.

Derfor bør man finne bedre ordninger for strukturkvoter som forfaller, disse må ivareta et generasjonsperspektiv og rekruttering samtidig, framfor at noen få skal kunne oppnå kortsiktig gevinst og store verdiøkninger på sine kvoter, som igjen vil ramme neste generasjon.

Finnmark Arbeiderparti støtter ikke regjeringens forslag om å benytte modell x ved tilbakefall av strukturkvoter. Vi mener i likhet med flere at det å fordele strukturgevinst gjennom modell x som regjeringen har foreslått vil bryte med den opprinnelige avtalen. Utgangspunktet da strukturkvoteordningen ble etablert var at gevinsten fra utløpte strukturkvoter skulle føres tilbake til opprinnelig gruppe. Dette var en del av strukturpolitikken som ble utformet for rundt tjue år siden.

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti ber det nye styret om å oppnevne et fiskeriutvalg for å følge opp innretninger i Kvotemeldinga 2.0 med vurdering av følgende punkt: 

  • Fremtidig strukturkvoteordning må gjennomgås og det må vurderes en felles hjemfallsdato på alle strukturkvoter.
  • Det må vurderes ordninger med distriktskvoter.
  • Torsketrålernes leveringsplikt må gjennomgås med målsetning om tilbakeføring av kvantum til kystsamfunnene. 
  • Avsetning til åpen gruppe må vurderes økt. Dette for å sikre rekruttering til fremtidig kystfiske og det trygger leveranser av fersk fisk til industrien. 
  • Mulighetene til å benytte ferskfiskordningen for å stimulere til økt nasjonal landing og videreforedling av fersk fisk bør utredes nærmere. Det er god erfaring med benyttelse av ferskfiskordningen for å oppnå mål i fiskeriforvaltningen.
  • Dagens ordning med havdeling i det kystnære fisket må videreføres og vurderes utvidet.
  • Oppfølgning av FNs bærekraftsmål nr. 14, Livet i havet. 
     
Sigurd Kvammen Rafaelsen, leder i Finnmark Ap

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.