Bjørn S. Odden. Foto: Håkon Nilsen

–⁠ Politisk nytenkning!

– Politikerforakten øker, tilliten til politiker er på et historisk lavmål, og kommunikasjonen mellom befolkningen og politikerne er fraværende, skriver Bjørn S. Odden i dette innlegget.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger. Du kan sende inn kronikker, menings- og debattinnlegg til [email protected].

Alle politiske partier har noen gode politiske målsetninger i sine partiprogram, men ingen har en grunnleggende og troverdig plan for å stoppe den tragiske samfunnsutviklingen Norge, og resten av verden opplever. Ingen ser, og innrømmer svakhetene i Norges politiske system. Politikerne blir fritatt for ansvar for sine handlinger.

Nominasjonsprosessene til neste valg vil foregå som før, og de fleste politikere, som står bak galskapen, får ny tillit! Partier har gode intensjoner for sine nominasjonsprosesser, men ingen partier godtar kandidater som ikke på forhånd er meningssterilisering. Partiene ser seg best tjent med godt dresserte politikere som gjør, og sier, det som partiet gir dem beskjed om.

Både Norge og Russland krever total partilojalitet. Retten til å gi uttrykk for sine meninger, og til å stemme etter sin overbevisning, er selve grunnlaget for et demokratisk samfunn. Vi har ikke et reelt demokrati når elitegrupper i partiene bestemmer politikken i landet vårt. De vi har valgt inn for å ivareta våre interesser står fram som viljeløse nikkedokker, primært opptatt av egen økonomiske situasjon og framtidige posisjoner og verv.

Politikerforakten øker, tilliten til politiker er på et historisk lavmål, og kommunikasjonen mellom befolkningen og politikerne er fraværende. Norske politikere trenger grunnleggende holdningsendringer, og årsaken til politikerforakt må kartlegges og elimineres! Alle partier har bidratt til dagens politikerforakt, men ingen er opptatt av årsaken. En grundig kartlegging vil fortelle partiene hvorfor de har mistet tilliten hos befolkningen. En slik utredning vil være en god rettesnor i prosessen for nødvendige holdningsendringer og politisk nytenkning.

Økt samarbeid

De partiene som er opptatt av økt livskvalitet og trygghet for befolkningen har mange sammenfallende målsetninger. All erfaring viser at samarbeid gir styrke og øker gjennomføringsmulighetene. Politikerne og befolkningen må samarbeide for å stoppe nedbyggingen av helse- og tjenestetilbud, og en samfunnsutvikling med økende utrygghet og frustrasjon over landets politiske styring!

Stabilitet og forutsigbarhet Økonomistyringen til bedrifter og private er avhengig av stabilitet, og forutsigbarhet for renter, strøm og drivstoff. Det er det som gjør det mulig å etablere en sunn og bærekraftig økonomi. Politikerne må utnytte befolkningens erfaring, klokskap og fornuft. De må innse at det er ute i befolkningen man finner fornuften i dagens samfunn! Ved å opprette arenaer og kanaler hvor befolkningen kan komme med kritikk, innspill, råd og spørsmål, kan man utvikle et «levende» og reelt demokrati. Et levende demokrati er avhengig av kommunikasjon og gjensidig respekt mellom befolkningen og politikerne.

Samfunnsutvikling og investeringer skal baseres på grunnleggende sannheter, vitenskap og fakta. Sannheten skal være reell og ikke media- eller samfunnskonstruert. Mediene skal være informasjons- og faktaleverandører, og ikke markedsføringsorganer for eiernes redaksjonelle målsetninger og politiske agenda.

Sannhet, moral og ærlighet

Verdenssamfunnet preges av grådighet, løgn, manipulering og feilinformasjon. Norske medier og politikere har «solgt» sjela si, og blitt en del av den ukulturen vi kjenner av diktaturer og tyrannier rundt i verden. Politikere og medier kan fritt manipulere informasjon ved hjelp av siling og vinkling, for å sikre makt, posisjoner og egne målsetninger. Politikerne driver i dag diffus skyggeboksing for å unngå konflikt med samfunnets vedtatte sannheter.

Kristendom, moral, samfunns- og dugnadsånd Etikk, moral, ærlighet og medmenneskelighet er «limet» i samfunnet vårt! Et velfungerende samfunn er avhengig av etiske grenser, disiplin og normal folkeskikk. Et rettferdig samfunn øker befolkningens respekt for lover og regelverk. Folkeskikk utvikles i et samarbeid mellom foreldre, barnehager og skoler. Vi har alle et ansvar for å være rollemodeller for høflighet, vennlighet og folkeskikk.

Medienes ansvar og samfunnsoppgaver

Et demokrati er avhengig av at befolkningen har tilgang til saklig, korrekt og balansert informasjon. Vi vet at mennesker kan manipuleres til å tro og akseptere hva som helst! Norge, som regnes for å være et velrespektert demokrati, er i ferd med å skifte fra folkestyrt, til et mediastyrt samfunn. Presse diktatur er ikke bedre enn andre diktaturformer. Informasjonen gir grunnlag for egne meninger og demokratisk medbestemmelsesrett. Bevisst feilinformasjon blir i dag akseptert og godtatt av mediene og politikerne, fordi populæralternativer og samfunnets vedtatte sannheter er stuerene, og gir sosial anerkjennelse. Politikerne og mediene støtter flertallet, fordi det gir flest velgere, lesere og lyttere.

Klimahysteriets forbannelse

Klimahysteriet har gitt FN innflytelse, makt og penger! De konklusjonene som legger grunnlag for «det grønne skiftet» som styrer verdens utvikling, er basert på antagelser, udokumenterte teorier og avstemminger. Inhabile forskere, uten grunnleggende «forsker moral», lar seg kjøpe, for å sikre egne økonomiske interesser!

Oppgjør med FN Dagens menings­tyranni stopper all kritikk mot FN, som på en rekke områder ikke ivaretar sine tiltenkte oppgaver. FN har konstruert klimakrisen. De har ingen planer for tiltak som kan stoppe befolknings­eksplosjonen. Sikkerhetsrådet er lammet og har ingen reell funksjon. Forskere og deltagere i u-hjelps­arbeid er enige om at u-hjelp etter dagens premisser, har liten virkning. Det er ingen planer søppelbehandlingen i fattige land. FN er handlings­lammede tilskuere til forsøplingen av verdenshavene. Hvilken arbeids­ordre har de politikerne som representerer oss i FN? Har de fått ordre om å sitte stille i båten?

Pressens samfunnsrolle

Ingen partier tør å ta et oppgjør med pressens rolle i samfunnet vårt! Reelt redaktøransvar må igjen opprettes. Mange av mediene er i dag markedsførings­organer for de ansatte og eiernes interesser og holdninger. Et velfungerende samfunn er avhengig av et kritisk og sannhetssøkende mediasystem, som stiller spørsmål som kan avklare udokumenterte påstander, urettferdighet og brudd på grunnleggende etiske og moralske prinsipper. Åpen og usensurert samfunnsdebatt er en sikkerhetsventil og lynavleder, som kan forhindre terror, ukritisk innvandring, og politisk galskap! Politisk vedtatte sannheter og manipulert og sensurert informasjon sikrer diktatorer, despoter og politikere kontroll over befolkningen.

Politikere som våger

Dagens politikere er blitt «nikkedokker» som styres av partipisken! Retten til å ha egne meninger er en menneskerett som også omfatter politikere.

Politikernes ansvarlighet

Næringslivet stiller krav til utredninger og forretningsmessige analyser for å sikre økonomisk forsvarlige investeringer. Styremedlemmer har i teorien et kollektivt ansvar for grove feilvurderinger og økonomiske feilgrep, dersom de ikke får protokollført sin dissens. Stortinget praktiserer kollektiv ansvarsfraskrivelse, og kontrollkomiteen har ingen virkemidler mot politisk galskap. Politikerne blir derfor aldri stilt til ansvar for sine handlinger og misbruk av befolkningens penger. Personer uten ansvar blir ansvarsløse personer!

Atomkraft

Norge bør bli et pionerland for forskning og utvikling av Thorium kraftverk, slik at vi kan utnytte landets enorme naturressurser av Thorium. Utbygging av vindkraft på hav og land er en fornærmelse mot alle som er glad i naturen vår. Ren og uberørt natur er vårt viktigste element for vår befolkningens livskvalitet og er noe som hele verden misunner oss.

Velgernes tillit

Tillit bygges gjennom partienes ærlighet, politiske handlinger, og evne til å lytte og respektere den befolkningen de representerer! Alle partier med sans for rettferdighet bør framstå som ombudsmenn og talsmenn for alle, uavhengig av partitilhørighet og sosial status. Vi må alle stå sammen i kampen for lik behandling av alle mennesker i landet vårt. Evne til samarbeid skaper velvilje, respekt og tillit.

Etnisk forskjellsbehandling

Etnisitetsloven forbyr forskjellsbehandling basert på etnisitet! Hvorfor er etnisk forskjellsbehandling (rasisme) lovlig i Norge? Ingen partier våger å ta opp denne problemstillingen, og ingen forklarer hvorfor vi viderefører en politikk med økende forskjellsbehandling og reindrift uten bærekraft.

En ny generasjon politikere

Ved neste valg må vi velge inn politikere som er ærlig og søker etter sannhet og rettferdighet. Vi trenger politikere som har egne meninger, og våger å ta et oppgjør med samfunnets vedtatte sannheter og manipulerende feilinformasjon! Tradisjonelt valgflesk er som oftest «harskt» før valget er over!

Nå må vi spørre politikerne om deres holdninger på de områdene som er nevnt i dette innlegget, og stille andre spørsmål som kan belyse deres holdninger og samfunnsengasjement, og deres vilje til å kjempe for den befolkningen de skal representere på Stortinget.

Det er livskvaliteten til egen befolkning som alltid skal ha førsteprioritet i politisk arbeid. Vi må velge inn politikere som forstår at det er befolkningen som er politikernes premissgivere, og vi må kreve at politikerne kjenner og respekterer sine oppdragsgiveres ønsker og behov.

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.