Trond Ivar Carlson og Eirik Palm. Foto: Finnmarkssykehuset

En solid tjeneste for innbyggerne

– Altaposten kan vurdere om de er redskap for iscenesettelse, fremfor å utøve kritisk og konstruktiv journalistikk. Finnmarkssykehuset tåler fint et kritisk søkelys, men kritisk journalistikk handler også om å stille spørsmål ved tips og utspill som kommer redaksjonen i hende, skriver Trond Carlson, klinikksjef Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset og Eirik Palm, kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset HF.


Du leser nå en meningsartikkel, som kun gir uttrykk for skribentens egne meninger.

«Alvorlige avvik ved legevakt og ambulanse i Alta, leger opplever ofte å ikke få tak i ambulanse», skriver Altaposten i et stort oppslag 5. april i år. Avisa slår videre fast at det har vært fare for liv, og at det ikke er sikkert at ambulansen kommer dersom man bli akutt og alvorlig syk i Alta. Vi har gått igjennom de omtalte hendelsene.

Først av alt: Vår hensikt med å skrive dette handler om å gi leserne kunnskap om vurdering, tiltak, alvorlighetsgrad og organisering i spesialisthelsetjenesten, og ansvarsforholdet mellom oss og kommunehelsetjenesten.

Vår vurdering er at slike utspill og oppslag skaper tvil og utrygghet i befolkningen, en tvil og en utrygghet som får leve og etablere seg som fakta all den tid den ikke blir korrigert. 23. mai var det tre og en halv uke siden Altaposten ble informert om at sakene var behandlet og lukket, og over en måned siden vi svarte ut Alta kommune. Derfor følger vi opp med dette.

Avviksmeldinger først til lokalavisa

Finnmarkssykehuset ble like før palmehelga kontaktet av Altaposten, som ønsket innsyn i – og kommentarer på til sammen 56 avviksmeldinger. Avviksmeldingene er fra tiden da Finnmarkssykehuset innførte AML-turnus ved Alta ambulansestasjon, og frem til den aktuelle datoen. 54 var interne forhold. De to resterende var fra kommuneoverlegen i Alta, og omhandlet flere hendelser avisa omtaler som så alvorlige at det har vært fare for liv. Altaposten ønsket svar raskt.

Finnmarkssykehuset var helt ukjent med avviksmeldingene fra kommunen, og etterlyste disse som følge av mediehenvendelsen. Det viste seg at Altaposten hadde mottatt dem en måned tidligere, og at avisa har sittet på dem siden begynnelsen av mars (det kom ikke frem i nyhetssaken). Den eldste av disse avviksmeldingene var nesten to måneder gamle da vi mottok dem.

Utgangspunktet til avisa da den tok kontakt, var at Finnmarkssykehuset skulle være «åpen og ærlig». Det er vi alltid. 20. april var avvikene lukket og avklart, og vi har som varslet i saken hatt et møte med kommunen, der vi har gått igjennom hendelser, prosedyrer og ansvar.

Vurdering av avvikene

I de skriftlige svarene til Alta kommune er det blant annet foretatt en medisinskfaglig gjennomgang av de aktuelle tilfellene som trekkes frem. Vi foretar i tillegg en beredskapsmessig vurdering av handlinger, og belyser konsekvensen av disse. Vurderingene er gjort av Hanne R. Iversen, anestesioverlege med en fremskutt posisjon i den akuttmedisinske kjeden og lang og bred erfaring med å vurdere den akutt syke pasienten, og Margaret Helen Kristiansen, fagrådgiver med ansvar for blant annet fag og fagutvikling i den prehospitale tjenesten i Finnmark.

  • Den akuttmedisinskfaglige konklusjonen fra gjennomgangen er at ingen av pasientene har vært i akutt fare og/eller har lidd prognosetap på grunn av ventetiden på bilambulanse.
  • Vi kan heller ikke identifisere fare for liv og helse for den øvrige befolkningen til tross for en travel dag på Alta legevakt.
  • Derimot ser vi at triagering på legevakten (prioriteringsrekkefølgen av pasienter, basert på grad av alvorlighet og hastegraden av deres medisinske tilstand) mangler systematikk og objektivitet. Risikoen er da at man som rekvirent sender av gårde pasienter med lavere hastegrad, og dermed har brukt bilambulanseressursene på en lite hensiktsmessig måte. Resultatet kan da bli at pasienter med mer tidskritiske tilstander må vente uakseptabelt lenge
  • Samtidighet er helt uunngåelig i akuttmedisinen, derfor er riktig triagering av ressursene avgjørende. Vårt personale, både på AMK, i bilambulansetjenesten og i akuttmottakene, benytter standardisert verktøy for å sikre riktig triagering og sørge for rett ressurs til rett pasient.
  • Legevaktslegene problematiserer tilkomst til pasient, hvor de må benytte taxi. Dette er kommunens ansvar, men vi tar med lege der det ikke medfører forsinket utrykning. Akuttmedisinforskriften slår fast at «Kommunen skal sørge for at legevakten er organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart».

Møte med kommunen

Vi har i tillegg skrevet to samhandlingsavvik etter oppslaget:

  • Finnmarkssykehuset mottok avviksmelding fra legevakten først to måneder etter den oppståtte hendelsen, og én måned etter media (Altaposten), og måtte etterspørre den som følge av en mediehenvendelse. At det tar så lang tid fratar Finnmarkssykehuset muligheten for umiddelbare forbedringer, og kan i prinsippet føre til at alvorlige feil videreføres, og i verste fall får konsekvenser for flere. Mener man at liv og helse var truet, må man også sørge for at vi får beskjed umiddelbart.
  • Kommuneoverlegen i Alta går ut i avisa og er bekymret for ansatte ved Klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset. Dette tilligger ikke kommuneoverlegen, og bidrar til å skape et feil inntrykk og redusert tillit til ambulansetjenesten.
  • Finnmarkssykehuset har i etterkant hatt et konstruktivt møte med Alta kommune, der vi er enige om flere prinsipper etter en gjennomgang av den prehospitale tjenesten. Blant disse er at det kun er AMK – som til enhver tid har oversikten - som skal flåtestyre ressursene, og at avviksmeldinger skal gå direkte til Finnmarkssykehuset, og ikke via media. I tillegg er vi enige om å ha faste møtepunkter for å utveksle informasjon. Vi tror dette vil bidra til et (enda) bedre samarbeid.
Svarene våre er offentlige, og ligger i kommunens postjournal, der de kan leses i sin helhet.

Gode rutiner

Finnmarkssykehuset har også svært gode rutiner for oppfølging av interne avviksmeldinger, og de fleste avviksmeldingene fra Alta ambulansestasjon er nå lukket.

I forrige uke opplyste Finnmarkssykehuset at vi fra første halvdel av juni vil ha tre ambulansebiler i døgnberedskap i Alta, også i helgene. Det skjer etter ønske fra- og enighet med fagforeningen Delta. Prosessen med Delta om ny turnus startet i januar, etter at Fagforbundet ikke ville inngå avtale. Dermed sikres det at flere av de meldte, interne avvikene ikke gjentar seg.

Så kan Altaposten vurdere om de er redskap for iscenesettelse, fremfor å utøve kritisk og konstruktiv journalistikk. Finnmarkssykehuset tåler fint et kritisk søkelys, men kritisk journalistikk handler også om å stille spørsmål ved tips og utspill som kommer redaksjonen i hende. Konstruktiv journalistikk å raskt følge opp opplysninger som bringer en løsning, eller retter opp feil og feiloppfatninger, om ikke annet for lesernes del. Det hastet å publisere saken da Altaposten tok kontakt før påske. Det hastet ikke like mye å følge opp. Denne uka er det fem uker siden Finnmarkssykehuset svarte ut avviksmeldingene, og fire uker siden vi informerte Altaposten om svarene.

Trond Carlson, klinikksjef Prehospitale tjenester, Finnmarkssykehuset
Eirik Palm, kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset HF

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.