Klinikk Alta ved Alta Helsestasjon Foto: Trygve Norum-Lunås

–⁠ Behold dagkirurgien i Alta!

– Vi vil med dette innstendig be styret i Finnmarkssykehuset om å stoppe nedleggelsen av dagkirurgien ved Klinikk Alta, og vi har flere innspill å komme med, skriver politisk ledelse og gruppeledere i Alta kommune.


Ingen innsparing  

Nedleggelse av dagkirurgien er i styresak 100/2023 Budsjett 2024, beregnet å gi en besparelse på kroner 13,9 millioner. Det fremkom derimot i styremøtet at dette tallet var feil, og at det kun var snakk om et par millioner kroner i besparelse. Vi reagerer sterkt på denne formen for saksbehandling, der begrunnelsen for vedtaket går fra å være en økonomisk besparelse til å være et strukturgrep, der formålet ikke lenger er økonomisk, men å styrke Hammerfest sykehus på bekostning av tilbudet i Alta.  Dette mener vi viser mangel på forståelse av dagkirurgien sitt virke og betydning for pasientene, og at Finnmarkssykehuset selv over mange år, målrettet har bygget opp dagkirurgien til beste for pasientene. 

Et vedtak om nedleggelse av dagkirurgien, med de store konsekvensene det får for pasientene, samfunnet og fagmiljøet ved Klinikk Alta, må gjøres på grunnlag av faglige vurderinger, grundige analyser og riktige saksopplysninger. Vi mener det ikke et godt nok beslutningsgrunnlag som ligger til grunn for styrets vedtak, og at dette forsterkes ved at styret har bestilt en ROS-analyse etter at vedtaket er gjort. 

Storting og Regjering

En nedleggelse av dagkirurgien er i strid med klare føringer og forventninger fra Storting og Regjering om en videre oppbygging av Klinikk Alta. Stortinget bevilget i 2021 midler til en ny operasjonsstue, noe som er en tydelig beskjed fra landets øverste myndighet om å bygge ut og styrke tilbudet ved dagkirurgien. Regjeringen fulgte videre opp med en årlig bevilgning fra 2024, på 25 millioner kroner øremerket Klinikk Alta. Vi mener nedleggelse av dagkirurgien er et klart brudd på de forventninger og forutsetninger Stortinget og regjeringen har lagt til grunn for sine økte bevilgninger. 

Stabilt fagmiljø, flere pasienter og økonomisk potensiale

Dagkirurgien i Alta er et velfungerende tilbud, med et unikt og innovativt fagmiljø som spesialister i Finnmarkssykehuset har bygd oppover flere år. Forsvinner dagkirurgien fra Alta, er sannsynligheten stor for at Finnmarkssykehuset også mister verdifulle ansatte ut fra fylket.  Dagkirurgien har med sitt fagmiljø og elektive kirurgi, store muligheter for rekruttering av nye spesialister til Finnmarkssykehuset og opplæring av bla LIS leger, operasjonssykepleiere mm. Her vil de kunne få konsentrert mengdetrening, noe som er etterspurt. Denne muligheten for økt rekruttering vil igjen bli styrket av oppbyggingen av de øvrige spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta. 

En oppbygging av Klinikk Alta, med dagkirurgi, vil også stabilisere og rekruttere etterspurt personell og spesialister til Finnmarkssykehuset. Noe som igjen vil ha en positiv innvirkning på bla reduserte kostnader til vikarbruk. 

Rapporten «Utredning og etablering av økt operasjonskapasitet ved Klinikk Alta» (2022) anbefaler at Klinikk Alta utvikles til et dagkirurgisk senter, og at en i samarbeid med UNN henter hjem dagkirurgiske operasjoner som i dag utføres i Tromsø. Dersom en tar Nord-Troms med i nedslagsfeltet for et dagkirurgisk senter, vil pasientgrunnlaget til Klinikk Alta være 35.000 pasienter. Dette er en gylden mulighet til å styrke økonomien og gi et bedre handlingsrom for Finnmarkssykehuset, samtidig som langt flere pasienter vil få et tilbud om dagkirurgi nærmere der de bor. 

Planlagte operasjoner og regularitet

All dagkirurgi i Alta går som regel etter planen, og pasientene er inn og ut samme dag. Flyttes disse operasjonene (335 i 2022) til Hammerfest og Kirkenes sykehus, vil dette etter all sannsynlighet medføre lengre ventelister for pasientene, økte reisekostnader, en rekke forsinkelser på grunn av værforhold og utsatte elektive operasjoner som følge av at akuttkirurgi må prioriteres på sykehusene. Dette vil igjen gi økte kostnader for Finnmarkssykehuset. 

Alta kommune har god regularitet i reiseforbindelser til og fra byen, og reiser går som regel uten forsinkelser. Denne vinteren har hittil vist at det er svært uforutsigbart å vite om pasientene kommer seg til sykehuset i Hammerfest til avtalt tid, på grunn av stengte fjelloverganger og rasutsatte strekninger. Med tanke på klimaendringer, er det sannsynlig at det vil øke på med slike krevende værforhold om vinteren. Dette er enda en grunn til å beholde dagkirurgien i Alta. 

Dersom styret står fast ved sin beslutning om å legge ned dagkirurgien, vil det sannsynlige scenarioet være en pasientstrøm ut av fylket, til andre sykehus og private tilbud. 

Lokaler og beredskap 

Alta kommune har i dag ledige lokaler ved helsesenteret som Klinikk Alta er bygd i tilknytning til. Vi er villige til å diskutere fremtidig utnyttelse av disse lokalene dersom Finnmarkssykehuset har bruk for ytterligere arealer til dagkirurgien. En styrking av dagkirurgi i Alta er viktig i flere henseende, også i beredskapssammenheng. Når veien til Hammerfest er stengt, og dersom andre hendelser skulle skje som avskjærer Alta-regionen fra sykehuset i Hammerfest, er det viktig at befolkningen har tilgang til en klinikk som også har operative operasjonsstuer. 

Anmodning: Styret må snu beslutningen. 

For å si det som det er så reagerer vi med vantro på beslutningen om å legge ned dagkirurgien her i Alta. Dette er et tilbud befolkningen har kjempet for i mange år, og et tilbud Finnmarkssykehuset hittil har satset på. Det er fullstendig uakseptabelt at vi skal miste dagkirurgien i Alta fordi Hammerfest sykehus skal styrkes. Vi ser at det er lettere å rekruttere fagpersonell til Alta, og da er det for galt å bygge ned på det stedet der Finnmarkssykehuset har den beste sjansen til å rekruttere og stabilisere arbeidsstokken sin. 

Dette mener vi er mangel på helhetlig tenkning, hvor en ser bort ifra flere helt opplagte elementer:

  • Tyngdepunktet av pasienter bor i Alta-regionen.
  • En styrking av Klinikk Alta med dagkirurgien vil øke rekrutteringen og gi bedre sjanse til å beholde fast ansatte leger og annet helsepersonell.
  • Ledig kapasitet ved operasjonsstuene gir mulighet til økt bruk og inntjening for Finnmarkssykehuset
  • Det er her Finnmarkssykehuset har mulighet til å snu negative tall til positive tall
  • Pasienter i Alta-regionen vil velge behandling utenfor Finnmark for å slippe en lang og belastende reisevei. Noe som vil være en gavepakke til private (og dyre) tilbydere. Finnmarkssykehuset får regningen.
  • Klare føringer fra Stortinget og regjering om oppbygging av dagkirurgien med en ny operasjonsstue.
Vi vil gjøre styret oppmerksomme på at vi har fått vite at fagpersonell ikke lenger får lov til å uttale seg om dagkirurgien. Dette er sterkt beklagelig. 

Åpenhet og ytringsfrihet er viktige prinsipper for å få en sak best mulig opplyst. Det er viktig for å slippe stemmer til som har andre synspunkter om dagkirurgien i Alta, enn å legge den ned slik styret gjorde under budsjettsaken i desember, noe direktør Hope informerte Alta formannskap om den 26.01.24. Dette er fagpersoner som sitter med førstehåndskunnskaper om aktiviteten og pasientene, og som burde være verdifulle perspektiver og argumenter å ta med seg for styret. 

Vi mener også det ikke er riktig av styret å gjøre store endringer i sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, før Helse Nord har gjennomført sine høringsrunder om funksjons- og oppgavefordelingen i helseregionen. 

Nedleggelse av dagkirurgien ved Klinikk Alta fremstår som et lite gjennomtenkt hastevedtak vi på det aller sterkeste vil anmode styret om å fatte en ny beslutning i. 

 

Politisk ledelse og gruppeledere i Alta kommune

Monica Nielsen AP, Jan Martin Rishaug SP, Trine Noodt V, Anita H. Pedersen AP, Tommy Hæggernæs V, Tore Grøtte SV, Britt Søvik Rødt, Knut Klevstad KrF, Frode Lindahl MDG, Ole Steinar Østlyngen Ap, Claus M. Jørstad FrP, Stig Brose ND, Svein Svendsen Kristne, Alex Bjørkmann Høyre

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.