Illustrasjonsfoto.
Altafjord Fiskarlag:

–⁠ Forslaget om forbudet mot ordinært sjølakse­fiske i Finnmark må fjernes

Altafjord Fiskerlag ved Trond-Einar Karlsen i spissen har levert en høringsuttalelse til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023, og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.


Høringsuttalelsen til Altafjord Fiskarlag kan leses i sin helthet under her:

«Altafjord Fiskarlag organisere fiskere i Alta Kommune som har sitt utkomme helt eller delvis gjennom fiske/fangst, herunder også sjølaksefiske.

Altafjord Fiskarlag ser med forundring på miljødirektørenes høringsutkast til fiske etter Stillehavslaks for kommende sesong i sjøen.

Det skremmende er at miljødirektoratet ser helt bort fra de laksefiskerne som er rettighetshavere til laksefiske.

Dette selv om sjølaksefiske har en 150 – 200 års eldre fangsthistorie som næring en fiske i vassdrag.

Det er en selvfølge at de som er rettighetshavere skal ha en soleklar rett til å delta i dette desimeringsfiske, uten at det legges opp til uforholdsmessige hinder bl.a. i form av krav til nye redskaper, selv om dagens kilenøter fult er tilfredsstillende med hensyn til form og maskevidde. Slike krav er ikke praktisk gjennomførbart for årets sesong p.g.a lang leveringstid, ca. seks mnd., på innpot av bl.a. notlin. Også et krav om røkting av nøtene tre ganger for dagen oppfattes også som en vanskelig gjøring av drifta, selv om dir/dep er kjent med at laksen går i nota som i en oppdrettsmerd uten å gå seg fast. Ett reguleringsregime, med utestengelse av sjølaksefiskerne, vil også fjerner den potensielt økonomiske gevinsten for sjølaksefiskerne ved ett desimeringsfiske. Stillehavslaksen er også et kvalitetsprodukt før den går opp i vassdragene våres. Etter oppgang er Stillehavslaksen et forurensningsproblem.

Et betydelig desimeringsfiske i sjø, av sjølaksefiskerne, vil være et stort positivt bidrag til det samla uttaket av Stillehavslaksen i våre farvann, for holde bestanden av Stillehavslaks på et absolutt minimum. Ved eventuell fremtidige særkrav til redskaper må sjølaksefiskerne ha rett på investeringsstøtte, fordi dette vil være redskaper som tvilsomt er hensiktsmessig i annet fiske.

Forslaget om forbudet mot ordinært sjølaksefiske i hele Finnmark må fjernes siden vi ikke er faglig grunnlag be standsmessig eller hjemmel for å innføre et slikt forbud mot sjølaksefiske i hele Finnmark. Forslaget har heller ikke noen grunnlag i vedtak i Stortinget eller i Hurdalsplattformen, og vi vil derfor oppfattes som et direkte skalkeskjul fra forvaltningens side i å gjennomføre et forbud mot fiske etter laks i hele Finnmark samtidig som en legger til rette for å fjerne en introdusert art som Stillehavslaksen er. Fremgangsmåten med å fjerne ordinært sjølaksefiske i Finnmark og i de sjøsamiske områdene som det fremkommer i høringsnotatet - vekker dessverre minner om en fremgangsmåte fra tid vi trodde var forbi. 

Lokale fiskarlag i berørte områder er heller ikke rådspurtspurt slik Naturmangfoldloven tilsier.

Altafjord Fiskarlag kan heller ikke se at Stortingets tanke og hensikt med anmodningsvedtaket nr. 118, der de ber Regjeringen om å: « …….intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder tillate fangst av pukkellaks i sjø sommeren 2023».

Altafjord Fiskarlag mener derfor følgende:

  1. Det tillates fiske etter Stillehavslaks i perioden 20. juni og 5. august mens Stillehavslaksen befinner seg langs kysten og i fjordsystemene.
  2. Fisket etter Stillehavslaks kan drives med kilenot og eller krokgarn. Innenfor dagens regelverk for redskapene. (trådtykkelse, maskevidde med mer). 
  3. Bifangst av annen anadrom laksefiske slippes ut i sjø i områder som er stengt for ordinært sjølaksefiske.
  4. KLD Må sørge for at Miljødirektoratet med øyeblikkelig virkning trekke tilbake høringen utsendt den 17.03.2023. 
  5. Det nye høringsdokumentet sendes ut til høring med tre ukes hørings frist, hvor man også har fjernet forslaget om forbud mot ordinært sjølaksefiske. Eventuell endret redskapskrav må ha en gyldighet fra sesongen 2024».
 

 

Debatt
Kronstadposten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.